Kepillä muurahaispesää Uskalla sohia!

Islam ja politiikka, osa 1: Johdanto

Suoritin keväällä 2015 Islam ja politiikka -kurssin Jyväskylän yliopistossa, jonka suoritustavaksi määritettiin seitsemän blogikirjoituksen kaltaista luentopäiväkirjatekstiä. Sain viime aikoina blogistaniassa heränneestä islam-keskustelusta ajatuksen, että voisi olla mielekästä julkaista nämä kirjoitukset julkisessakin blogissa ja avata akateemisessa islam-tutkimuksessa mielenkiintoiseksi tai hedelmälliseksi katsottua näkökohtia. islam on kuitenkin uskonto, joka on viime vuosina herättänyt laajaa mielenkiintoa ja keskustelua niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti keskustelu islamin poliittisuudesta ja muslimeiden uskonnollisista käsityksistä näiden yhteiskunnallisen toiminnan ohjaajana on nostanut kysymyksiä ja huoltakin.

Tulen blogeissani perehtymään Islamin yhteiskunnallisiin leikkauspisteisiin, kysymyksiin Islamin ja demokratian sekä modernin jihadismin näkökulmista. Oma blogikirjoitus omistetaan myös Islamin keskeisille, yleiseen keskusteluun nousseille termeille Umma, kalifaatti, Shari'a ja Jihad. Blogit julkaistaan maanantaista 24.8. alkaen puoliltapäivin täällä Puheenvuorossa ja niitä tulee yhteensä seitsemän.

Tavoitteenani on länsimaisten valistusihanteiden mukaisesti laajentaa ymmärrystä islamin eri tulkinnoista, niiden historiallisesta taustasta ja niiden intressiin ja kontekstiin liittyvistä rajoituksista. Tämä on tärkeää, mikäli halutaan tukea muslimien ja ei-muslimien välisten vastakkainasetteluiden rauhanomaista purkautumista ja tukea yhteistyöhakuisten ja positiivisten islamin tulkintojen voittoa sulkeutuvista ja vihamielisistä tulkinnoista.

Poliittinen islam mielletään länsimaisessa populaarikeskustelussa usein äärimieliseksi, väkivaltaiseksi ja jopa ekspansiiviseksi homogeeniseksi liikkeeksi. Luentosarja ei kuitenkaan ensisijaisesti käsitellyt konkreettisia muslimimaissa toimivia poliittisia puolueita, jotka pyrkivät perustelemaan agendaansa uskonnollisilla periaatteilla. Sen ensisijainen fokus oli esittää, miten islam maailmankatsomuksena rakentaa hyvää yhteisöä ja millaisia perusajatuksia uskonnon oppineet katsovat islamin pyhien tekstien, eli koraanin ja muistiinmerkityn perimätiedon sisältävän ja millaisia tulkintoja näistä uskonnollisista periaatteista on eri aikoina tehty.

Luentosarjan luonteesta
Luentosarjan lähtökohtana oli, että radikaali islamismi on tunnustettava yhdeksi mahdolliseksi tavaksi tulkita koraania ja perimätietoa legitiimillä tavalla. Jos tätä näkemystä vastaan halutaan kamppailla, se on toteutettava käyttäen hyväksi islamin omia oppineita ja vaihtoehtoisia tulkintoja. Sekularismiin vetoaminen tai uskonnon perusperiaatteiden kiistäminen ei ole tehokas tapa uskonnollisen maltillisuuden ja toleranssin edistämiseen. Sen sijaan on kyseenalaistettava jyrkän tulkinnan sisältö ja luotava vaihtoehtoinen merkitys.

Islamin erityispiirteenä on nähtävä myös se, ettei se uskontona voi koskaan olla vain yksityistä hengellisyyden harjoitusta, vaan uskontoon sisältyy oppi hyvästä yhteiskunnasta ja yhteisön keskinäisten suhteiden järjestämisestä. Oikeaan yhteisöön (umma) kuuluminen ja oikean johtajan (imam) seuraaminen ovat keskeisiä tekijöitä pelastumisen ja hyvän hartaudenharjoituksen kannalta. Näin asettuessaan julkisen tilaan ja ihmisten väliseen avoimeen vuorovaikutukseen se on väistämättä poliittinen voimatekijä siellä, missä on hartaita muslimeita.

Miksi islamia olisi syytä lähestyä rakentavasti?

Perusteltu näkökulma islamin vaihtoehtoisten tulkintojen tukemisesta ja niihin perehtymisestä tulee, kun todetaan että uskonnot tuskin sinällään häviävät maailmasta ennen ihmistä ja niillä on kautta historian ollut valtaisa vaikutus inhimilliseen toimintaan ja valintoihin. Haluan itse käyttää ilmaisua "vaihtoehtoinen" sanojen "maltillinen" tai "maallinen" sijaan, sillä oppien eroja ei mielestäni tulisi tulkita siten, että esim. ISIS tai Boko Haram edustaisi jotenkin aidompaa tai puhtaampaa islamia kuin jokin toinen tulkinta.

Hurskauden määrässä ei välttämättä ole eroa, mutta se suuntautuu eri tavoin. Samalla tavoin radikaaliksi tulkinnaksi voi mieltää suuntauksen, joka pyrkii asettamaan koraanin tekstiä ja perimätietoa nykyajan yhteiskunnan ja rakenteiden kontekstiin. Islamin pyhän kirjallisuuden voimakas konteksti- ja paikkasidonnaisuus antaa mahdollisuuksia tällaisille tulkinnoille.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että islamin piirissä tulkinnat koraanin jakeiden merkityksestä ja keskinäisistä arvojärjestyksistä ovat vaihdelleet suuresti olosuhteiden ja aikakauden mukaan. islam on siis hyvin heterogeeninen ja paikoin jopa löyhä kokoelma erilaisia uskonnollisia perinteitä, jotka pohjautuvat profeettana pidetyn Muhammedin 600-luvulla jKr saamaan ilmoitukseen.

Haaveet islamin ja politiikan erottamisesta ovat joka tapauksessa katteettomia: Islamia pidetään edelleen laajasti ainutlaatuisena yhdistelmänä hengellistä ja maallista auktoriteettiä, johon vaikkapa Raamatun kehotus antaa keisarille se mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle joka Jumalalle kuuluu, tai elää maailmassa mutta ei maailmalle, sopii huonosti. Samalla on kuitenkin vääristynyttä ja jopa harhaista väittää, että edessä olisi väistämätön islamilaisen teokraattisen ja sekulaarin länsimaisen maailmankuvan sovittamattomasta ristiriidasta seuraava yhteentörmäys. Miksi näin, sen perustelen tulevissa kirjoituksissa.

Blogeissa esiintyvät väitteet ja tutkimustieto perustuvat Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkijatohtori Jari Kaukuan luennoilla esittämäänsä materiaaliin ja allekirjoittaneen niistä tekemiin muistiinpanoihin ja tulkintoihin. Tulen olemaan blogitekstien julkaisuajankohtana ulkomailla, joten vastaan kommentteihin harvakseltaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Kiitos tämän oppimasi tiedon jakamisesta täällä.

Tätä havaintoasi on joidenkin fanaatikkojen todennäköisesti vaikea niellä: "Samalla on kuitenkin vääristynyttä ja jopa harhaista väittää, että edessä olisi väistämätön islamilaisen teokraattisen ja sekulaarin länsimaisen maailmankuvan sovittamattomasta ristiriidasta seuraava yhteentörmäys".

Odotan mielenkiinnolla tulevia tekstejäsi.

mikael torppa

Huusko tuota Kinnuselta lainaamasi havaintoa on muslimien vaikea niellä. Jos et usko minua niin ehdotan sinulle lakmustestiä. Eli yritä käydä esittämässä tuo näkökanta kadun­kulmassa Ramallahissa tai Riadissa tai Islamabadissa tai missä päin ta­hansa muslimimaail­maa. Eräs islamin hylän­nyt mus­limi vakuutti että tällaisen lakmustestin suorittaja ei eläisi viittäkään mi­nuuttia.

On tietenkin selvää islaminuskon omien oppien perusteella että jos esität tuon näkökannan Suomessa oleville (dar al-harb = sodan alue) muslimeille niin sinulle ei käy niin kuin todennäköisesti voisi käydä islamin alueella (dar al-islam).

Isla­milainen valtioteoria jakaa maailman kah­teen vaikutuspiiriin: islamin alueeseen (dar al-islam) ja sodan alueeseen (dar al-harb). Islam mer­kitsee alistumista ja niinpä isla­min alue käsittää ne kansakunnat jotka ovat alistuneet islamilaisen vallan alle, mikä tar­koittaa sitä, että näissä yhteis­kun­nissa vallitsee shari’a-laki. Muu maa­ilma joka ei ole hyväksynyt shari’a-lakia ja joka ei näin ollen ole alistu­misen tilassa - on kapina- tai sotatilassa Al­lahin tahtoa vastaan.

Taisteleminen Allahin tiellä koko ihmiskunnan alistamiseksi shari’an käskyvaltaan kutsutaan jihadiksi joka on kaikkien muslimien yhteisöllinen velvollisuus. Alueet jotka eivät kuulu islamin alueeseen ovat islamin mukaan sodan aluetta (dar al-harb) jossa tulee noudattaa jihadia (pyhä sota Allahin kunniaksi) niin kauan että koko maailma on islamin aluetta.

Shari’alain lakiperiaate taqiyya sallii muslimien kertoa harhaanjohtavia puolitotuuksia vääräuskoisille aina silloin kun se palvelee islamin etua tai suojelee muslimeja ongelmilta - kuten negatiiviselta imagolta tai rikosoikeudellisilta seuraamuksilta.

Koraa­ni (3: 28 ja 16:106) sallii muslimien mu­kautua ul­koisesti epä- tai ei-islamilaisen hal­litusvallan vaatimuk­siin samaan ai­kaan kun sisäi­sesti ”pysyttelee uskollisena” sille mitä pitää todelli­sena islamina - odo­tellessaan käännekohdan tapahtumista.

Tässä valossa on selvää että mikäli haluat esimerkin siitä mihin islaminusko todellisuudessa ohjaa muslimeita niin meidän tulee katsoa sitä miten muslimit elävät islamin alueella (dar al-islam) eikä sitä miten he elävät ja puhuvat islaminuskon sodan alueella (dar al-harb). Koska islaminusko velvoittaa muslimit käyttäytymään erinlailla näillä alueilla. Jos tätä ei ymmärrä ja näe niin ei voi ymmärtää ja nahdä islaminuskon todellista luonnetta.

Tästä kaikesta enemmän ja paremmin seuraavassa linkissä:- "Mitä lännen tulee tietää" - https://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-...

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

"Huusko tuota Kinnuselta lainaamasi havaintoa on muslimien vaikea niellä. Jos et usko minua niin ehdotan sinulle lakmustestiä. Eli yritä käydä esittämässä tuo näkökanta kadun­kulmassa Ramallahissa tai Riadissa tai Islamabadissa tai missä päin ta­hansa muslimimaail­maa. Eräs islamin hylän­nyt mus­limi vakuutti että tällaisen lakmustestin suorittaja ei eläisi viittäkään mi­nuuttia."

Olen käynyt vuoden muslimikoulua, asunut vuoden muslimiperheessä ja työskennellyt yli 11 vuotta monessa eri muslimimaassa. Olen lukenut Koraanin läpi ja minulla on paljon muslimiystäviä. Olen seurustellut usean vuoden ajan musliminaisen kanssa.

Voin vakuuttaa, että tuo viisi minuuttia on aivan liian pitkä aika selvitä hengissä. Korkeintaan kaksi minuuttia.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen

Suurimmassa osassa islamilaista maailmaa ei ole voimassa shari'a, kuin perheoikeudellisissa asioissa. Lisäksi muslimioppineista esim. Hallaq, jota myöhemmin siteeraan, pitää nykyisin sovellettua shari'aa perversiona.

Myös dar al-islam/dar al-harb -käsiteparin soveltuvuus on kyseenalaistettu, koska dar al-harbin perusedellytys on, ettei muslimeilla ole oikeutta toteuttaa uskontonsa perusrituaaleja. Tällä kriteerillä esim. länsimaat eivät kriteereitä täytä.

Kun sinun blogiasi on lukenut, niin kovasti olet sinäkin Jeesuksen sanomaa levittämässä ja kristinuskon oppeja kodifioimassa lainsäädäntöön. Ei pakkovaltaa oikealta eikä vasemmalta sanoivat demarit 50-luvulla ja sanovat edelleen.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #8

Eetu tarkoitatko valtion lainsäädännössä vai muslimien keskuudessa?

Valtioiden lainsäädäntö on tulosta länsimaiden keinoista painostaa muslimimaita ns. ihmisoikeushumpuukilla, jota muslimimaat eivät tunnusta, mutta usein lainsäädäntö mainitsee ettei lainsäädäntö ole voimassa siltä osin kuin se on ristiriidassa islamin oppien kanssa.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen Vastaus kommenttiin #11

Saisko tälle jonkun lähdeviitteen?

Innokkaimpia sharian kodifioijia "moderniin" länsimaiseen lakikirja-tuomioistuin-toimeenpano -moodiin olivat länsimaistajat, olivat sitten muslimihallitsijoita tai kolonialisteja.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #12

Tässä mallia a'la Irak:

"Constitutional law[edit]

The current Constitution of Iraq was approved in a national referendum in October 2005 and stipulates the format of the new republican government, and the rights, and responsibilities of the Iraqi people.

The Constitution promises several civil liberties including freedom of speech, freedom of religion, freedom of peaceful assembly, freedom of expression, a free press, and a right to have a private life. All such personal liberties contain two main exemption clauses: the Iraqi Council of Representatives has the power to define what these freedoms mean, and, that no freedom may conflict with Islamic morality.[2]

Islam is the official state religion, and no law may be enacted or enforced that violates the "undisputed" teachings of Islam."

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Iraq#Constitu...

mikael torppa Vastaus kommenttiin #8

Kinnuselle;

Esimerkiksi Isis - "Islamilainen valtio" (the Islamic State of Iraq and al-Sham) joka valtaa parhaillaan itselleensä alueita islamilaisesta maailmasta noudattaa kirjaimellisesti shari'aa. Isis on tärkeä esimerkki siitä miten islamilainen maailma pyrkii noudattamaan shari'aa sillä isis:in lainsäädäntöön ei länsimaiden painostus ole vaikuttanut samoin kun se on vaikuttanut moniin muslimimaihin.

Isis pyrkii noudattamaan islaminuskon oppeja pienintäkin yksityiskohtaa myöten ja heidän tarkoituksenaan on tehdä koko maailmasta islamin aluetta (dar al-islam). Isis on parhain esimerkki siitä mihin islaminusko johtaa kun sitä pyritään noudattamaan pienintäkin yksityiskohtaa myöten.

The Atlantic –lehden artikkelin - http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/0... - mukaan - Isis noudattaa islamia poikkeuksellisenkin tarkasti ja käytännössä sen koko laki ja toteutus perustuu pienintäkin yksityiskohtaa myöten profeetalliseen esimerkkiin.

Mu­hammadin ”esi­ku­valli­nen elä­mäntapa” tar­joa­a ikuisen mal­lin kai­kille mus­li­meille ja toimii kes­kei­senä shari’an läh­teenä. Se joka arvostelee shari'aa tai pitää sitä perverssiona arvostelee näin suoraan islamin profeetta Muhammadia ja hänen antamaa esikuvallista elämäntapaa.

Islaminuskon perusrituaalit perustuvat nimenomaan shari'a-lain noudattamiseen sillä shari’a säätelee muslimien elämää sen pienimpiäkin yksityiskohtia myöten alkaen imettämisestä, peseytymis-, rukous- ja teurastusrituaaleista sekä perhe-, perintö-, avioliitto-, sopimus- ja liikeoikeudellisista kysymyksistä aina rikosoikeudellisiin rangaistuksiin, sotasaaliin jakoon, orjien ja dhimmien kohteluun, valtiopolitiikkaan ja sotastrategioihin asti. Ja tähän lännessä ei nimenomaan ole muslimeilla mahdollisuuksia sillä shari’a on ristiriidassa lähes joka ainoan länsimaisen ihmisoikeusperiaatteen kanssa. Joten länsimaat nimenomaan täyttävät (dar al-harbin) islamin sodan alueen perusedellytyksen.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Minä myös odotan mielenkiinnolla milloin Kinnunen käy kommentoimassa Tuure Piitisen kirjoitusta,koska kysymyksessä on ajankohtainen poliittinen kysymys.

Kiitos Kinnuselle siitä ettei ole ennakkosensuuria, kuten Persujen ajatuspajan toiminnanjohtajalla, jota näyttää käyttävänkin varsin tehokkaasti.

Kari Ahveninen

"Oikeaan yhteisöön (umma) kuuluminen ja oikean johtajan (imam) seuraaminen ovat keskeisiä tekijöitä pelastumisen ja hyvän hartaudenharjoituksen kannalta. Näin asettuessaan julkisen tilaan ja ihmisten väliseen avoimeen vuorovaikutukseen se on väistämättä poliittinen voimatekijä siellä, missä on hartaita muslimeita."

Tuossa juuri on islamin heikko kohta: Kun osa johtajista (imam) on hyvin radikaaleja koraanin tulkinnoiltaan ja esittävät toimia jotka ovat länsimaiden kulttuuria, uskontoja ja käytäntöjä vastustavia, niin silloin myös tulee yhteentörmäyksiä jotka ovat sovittamattomia.

Onhan tietysti odotettavissa että aikaa myöten myös islamin tulkinnat sekularisoituvat, mutta sitä aikaa odotellessa esimerkiksi islamistinen terrorismi (äärimmäisen tulkinnan noudattaminen) voi saada länsimaissa merkittävää tuhoa aikaan.

*edit* korjattu kirjoitusvirhe

Esa Niemi

Eetu, odotan innolla tätä sarjaa, mutta käyttämiäsi käsitteitä tulee määritellä tämän alustuksessa.

Käsitteistä sen verran, että mitä on radikaali islamismi ja edustaako profeetta Muhammed radikaalia islamia vai mitä islamia?

Onko radikaali islam islamin oma käsite ja mikä on oikea islam, joka edustaa islamia?

Mitä islamia edustaa islam, joka kieltää muslimia luopumasta islamista kuolemanrangaistuksen uhalla?

Mitä islamia koraani edustaa ja onko se radikaali-islamia vai mitä?

Jos islam on uskonto, niin miksi se estää muslimeilta demokraattisen prosessin säätää ja muuttaa Sharia lakia tai muita koraanin sisältämää lakia?

Miksi uskonnolla on omat ihmisoikeusarvot, joiden takia muslimimaat ovat irtisanoutuneet YK:n yleismaailmallisista ihmisoikeusarvoista?

Jos uskonto rikkoo ihmisten perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia, niin tuleeko sen valtaa rajata lainsäädännöllä ja valvoa ettei muslimmien perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia rikota uskonnollisten sääntöjen varjolla.

Miksi islam määrää pitkälti ihmisten päivitäisiä toimia ja onko se radikaali-islamia ja onko kyse uskonnosta vai jostain muusta? Miksi uskonto estää poliittisen toiminnan ja onko silloin kyse enää uskonnosta?

Jos islamia levitettiin miekan voimalla ja ihmisiä pidetään muslimina väkivallan pelolla, niin onko kyse enää uskonnon mukaisesta uskomisesta, vai jostain muusta?

Ylittääkö islamin lait paikalliset lait ja tuleeko Sharia lakia noudattaa Suomen lakien sijaan?

Mitä mieltä itse olet uskonnonvapaudesta islamissa ja miten se toimii jos kyse siis on uskonnosta eikä ideologiasta tai kilpailevasta yhteiskuntajärjestelmästi esim. kommunismi tai natsismi.

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen

Profeetta Muhammedin harjoittamasta islamista on rajallisesti luotettavaa tietoa, esim. osa haditheista on sittemmin todettu virheellisiksi. Uskonnon perustajana hänen voinee katsoa edustaneen varsin ehdotonta suuntausta.

Radikaalilla islamismilla tarkoitan moderneja fundamentalistisia islamilaisia liikkeitä, joiden teologisesta historiasta ja poliittisesta kehityksestä tulee oma bloginsa.

Sharia on Allahin antama moraalinen ohjenuora, se ei ole muslimeille inhimillinen laki jota kuolevaiset voisivat muuttaa. Sinänsä yllättävää on, että fiqh on, ettei mikään sharian perusteella annettu tuomio voi koskea ketään ei-muslimia. Uskosta luopumisen kuolemantuomio on siis ongelmallinen tästä näkökulmasta.

Itse olen sekulaari ateisti ja mielestäni demokraattisesti päätetty yhteinen laki ylittää aina kaikki yksilölliset ja ryhmäkohtaiset preferenssit ja jos ne asettuvat ristiriitaan, yhteinen laki on määräävä. Tämän toteutuminen taataan tarvittaessa voimakeinoin.

Esa Niemi

Eetu, arvostan rehellisyyttäsi siltä osin kuin voit. Aihe ei ole helppo sillä se sotii länsimaisia arvoja vastaan ja islamin oppien mukaisesti vastaaminen edellyttää joko väärän tiedon antamista tai sitten osoitaa selkärankaisuutta ja paljastaa todelliset värit.

Eetu, jos profeetta Muhammedista ei olisi luotettavaa tietoa, niin miten muslimit osaavat edes pitää profeetaksi itsensä julistanutta profeetta Muhammedia suurena henkilönä islamissa. Joko muslimeita on johdettu harhaan ja profeetaksi itsensä julistanutta profetta Muhammedia voi arvostella vapaasti tai sitten annat islamilaisesta maailmasta poikkeavaa tietoa? Jos Suomen korkeinta oikeutta on johdettu harhaan kertomalla, että profeetta Muhammed ohjeisti lasten sukupuolielinten silpomista, niin se aiheuttaa ongelmia ja KKO:n päätös joudutaan käsittelemään uudestaan sinun ollessa todistaja.

Edustaako siis profeetta Muhammed radikaalia islamia vai ei? Ehdoton suuntaus on jokin uusi termi sarjassasi.

Radikaalin islamin tarkoittaessa MODERNEJA fundamentaalisia islmilaisia liikeitä, niin miten nämä eroavat esim. profeetta Muhammedin osoittamasti esimerkistä?

Koraanin laki määrää kuolemantuomion islamista luopuvalle, mutta esitätkö islamin oppien vastaisesti, että Sharia on koraania ylempi laki. Koraani on siis suoraa jumalan sanaa ja Sharia ihmisen tulkintaa jumalan sanasta ja profeetan esimerkistä.

Tunnustat varmasti Sharia lain voiman, mutta miten takaamme perustuslain ja YK:n yleismaailmallisten ihmisoikeusarvojen toteutumisen esim. uskonnon tai oikeammin ideologian vapauden toteumisen yhteisössä, jossa vallitsee painostus jopa kuolemalla? Lausuntoosi verraten tulisiko Suomessa tunnustaa Sharia lakia kuten Iso-Britanniassa siksi ettei demokraattisesti päätetty maallinen lainsäädäntö kelpaa jumalallisen lain sijaan. Eurooppa saa maahanmuuttonsa konfliktiherkistä muslimimaista, joissa islamin suuntaukset käsitellään väkivaltaisesti ja vääräuskoisuus tuomitaan itsensä profeetaksi julistautuneen profeetta Muhammedin esimerkin mukaisesti taistelemalla ja kuolemalla ellei suostu alistumaan islamin vallan alaisuuteen?

Kumpia ihmisoikeusarvoja tunnustat YK:n yleismaailmallisia vai Sharia lakiin perustuvia Kairon ihmisoikeusarvoja? Miten vastakkaisiin ihmisoikeusarvoihin tulee suhtautua ja ovatko nämä ristiriidassa ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien kanssa?

Mitä voimakeinoja kohdistat islamilaista lakia tai koraania noudattavia kohtaan. Tutkimuksen mukaan näitä on Euroopassa paljon ja harva se päivä voi lukea miten vääräuskoisia on ammuttu eri puolilla maailmaa ja Euroopassakin? Miten suhtaudut konflitimaista saamaamme maahanmuuttoon, jossa islamin tulkinnat aiheuttavat kuumaa sodankäytiä ja kuolemaa:

""Figure 1 shows that religious fundamentalism is not a marginal phenomenon within West European Muslim communities

Almost 60 per cent agree that Muslims should return to the roots of Islam,

75 per cent think there is only one interpretation of the Koran possible to
which every Muslim should stick and

65 per cent say that religious rules are more important to them than the laws of the country in which they live."

"These findings clearly contradict the often-heard claim that Islamic religious fundamentalism is a marginal phenomenon in Western Europe"

https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans...

Käyttäjän EetuKinnunen1 kuva
Eetu Kinnunen Vastaus kommenttiin #10

Jos käytät nimeäni kommenteissasi vielä kerrankin, saat bannit. En tiedä mikä lyhyessä tuplavokaalilla alkavassa nimessä on niin lystikästä, mutta osaan sen any case toistamattakin.

Mitä tulee muihin asioihin, niin ilmeisesti et huomannut kun kirjoitin että olen sekulaari ateisti. Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja kaikkia yrityksiä muuttaa tätä seikkaa tulee käsitellä yrityksenä kumota laillinen yhteiskuntajärjestys. Kannatan myös YKn ihmisoikeusarvoja.

Sitä et kuitenkaan tunnu ymmärtävän, että muslimit eivät katoa maailmasta, inhosit sinä heitä kuinka paljon tahansa, joten kyseinen uskonto olisi pyrittävä reformoimaan tai seurauksena on jatkuvaa ja pahenevaa verenvuodatusta. Oletko eri mieltä?

Kari Ahveninen Vastaus kommenttiin #13

Onko siis tarkoitus että islam pitää juntata suomeen vaikka väkisin? Vai olisiko parempi että he harjoittavat uskontoaan siellä missä he ovat sitä tähänkin saakka harjoittaneet?

Sillä verenvuodatusta tulee riittämään, olet sitten ihan mitä mieltä tahansa. Islamistit eivät käy kysymässä sinun eikä kaltaistesi mielipidettä, heillä on tarjolla vain joko alistuminen tai kuolema.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #14

Islam on ollut Suomessa jo reippaasti toistasataa vuotta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Kari Ahveninen Vastaus kommenttiin #15

Tataarit ja heidän harjoittamansa islam, kyllä. Mutta he eivät olekaan olleet sitä pakolla tunkemassa muille. Siitä tulisi muittenkin islaminuskoisten ottaa oppia, mutta jotenkin en ihan oikein luota siihen.

Ihan liian monta ruumista on jo syntynyt sen takia että tuon uskonnon ääritulkitsijat kokevat asian toisin. Ja lisää tulee, ihan varmasti. Mutta ei tataarien toimesta, he ovat varmasti asiaa vastaan, mikä tekee heistäkin vääräuskoisia "oikean islamin" toteuttajien toimesta kaiken todennäköisyyden mukaan.

Käyttäjän VillePaavolainen kuva
Ville Paavolainen Vastaus kommenttiin #14

Mielestäni bloggaaja ei ole ottanut - tuskin ottaakaan - mitään kantaa siihen tuleeko muslimeja "ottaa" (aivan kuin he olisivat esineitä) Suomeen tai Suomi muuttaa islamilaiseksi valtioksi. Totuus on, että islam on kohta maailman suurin uskonto, muslimeja asuu jo Suomessa ja Euroopassa ja heitä tulee tänne muuttamaan jatkossakin. Kirjoittaja selkeasti on ilmoittanut pyrkivänsä ymmärtämään ja auttamaan ymmärtämään, mitä eri variaatioita islamin kirjoista yms voidaan johtaa. Kehottaisin vauhkoamisen sijasta lukemaan ja yrittämään YMMÄRTÄÄ kirjoittajaa, kirjoitettua ja islamia sekä muslimeja, jotta voisimme elää rauhaisassa yhteisymmärryksessä. Onko helpompi muslimin tuntea vihamielisyyttä sinua kohtaan, jos suhtaudut jo valmiiksi vihamielisesti häneen? Ja kumpi on vihassaan enemmän oikeassa? Kommenttini osoitan kaikille vastaavan asenteen omaaville kommentoijille, aika monta ehti tähän noin kymmenenteen mennessä tulla...

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #13

Olen pahoillani mikäli nimesi mainitseminen johtaisi banniin kun kommentin osoittaminen nimetylle henkilölle selkeyttää keskusteluja ja jossain määrin yleinen tapakin täällä US:n palstalla. Selkeyttämistä varten eikä sen suurempaa dramatiikkaa eikä kohdistu vain sinuun esim:

http://raimotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

http://mikkoahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200815-...

Ok, hyvä juttu, että kannatat länsimaista arvomaailmaa ja ajattelet tämän fiksusti. Se on säilyttämisen arvoinen.

Minulle muslimit ovat ihmisiä siinä missä me muutkin, mutta islamin opit ovat ongelma ihmiskunnalle ja ihmisoikeuksille. Islamin ideologia on mahdoton reformoida kun lainsäädäntö on demokraattisen prosessin ulottumissa eikä mullistavia uusia tulkintoja ole käytännössä mahdollista tehdä.

Islam varmasti haastaa länsimaisen kuten muutkin islamin kanssa kilpailevat yhteiskuntajärjestelmät tulevien vuosien tai vuosikymmenien aikana. Hallitsematon massamaahanmuutto konfliktimaista ja eniten islamin suuntauksista kinaa aiheuttavista maista on Euroopan ajamista epävakauden partaalle. Profeetan esimerkin mukaisesti konflikteja on jo eri puolella maailmaa samaa kaavaa toistaen. OIC on halvaannuttanut YK:n ihmisoikeustyön ja pitää tinkimättömästi kiinni Sharia lain mukaisesta elämänkatsomuksesta. OIC pyrkii YK:n turvanllisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi veto-oikeudella ja saamaan islamin arvostelun rikokseksi eri maissa.

Islam on poliittinen liike ja pyrkii historiansa perusteella valtaan osa rauhanomaisesti ja osa väkivaltaisesti. Lännnen tapa luopua omista arvoistaan mielistellessään islamia luo vain valtatyhjiöitä kun voimme pitää omasta lainsäädännöstä ja ihmisoikeuksista kiinni silloinkin kun ihmisoikeuksilla pyritään kumoamaan ihmis- ja perusoikeuksia. Demokratia on ehkä kohdannut haastajansa ja näemme Euroopan turvallisuustilanteen muuttuvan tulevina vuosina. Epävakauteen ajatutuva Eurooppa aiheuttaa vielä lisää epävakautta kun Putin tai muut suur-Venäjästä mahdollisesti haaveilevat käyttävät Euroopan alennustilaa ja valtatyhjiötä hyväksi.

Länsimaisen ajattelun suuri virhe on se, että islam tavoittelee länsimaisia arvoja kun taas islam juuri pyrkii eroon muista arvoista. Vastaavasti muslimit ajattelevat muun maailman tavoittelevan islamilaisia arvoja. Kyse on eri elämänkatsomuksesta ja tutkimukset Euroopan muslimeista kertoo sen, että konfliktimaista tulevat muslimit ovat varsin fundamentaalisia ja islamin lait ovat vääräuskoisten lakeja tärkeämpiä. Näihin on suhtauduttava asiallisesti, mutta ei sinisilmäisesti tai muutoin meillä on samanlaisia konflikteja Euroopassa kuin Lähi-Idässä.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Miten tuohon uskontokuntaan liitytään jäseniksi, tapahtuuko se samallatapaa kuin kepun Vesaisissa jossa perheenpää liittää koko perheen jäseniksi ja nuorisoavustukset on taattu jäsenmäärien perusteella.

Yleinen kokous taas päättää jäsenmaksun olevan vapaaetoinen.

Petteri Hiienkoski

Aihepiiri on ajankohtainen ja odotan mielenkiinnolla millaisia päätelmiä luentojen pohjalta islamista teet ja harmonisoit islamia länsimaiseen yhteiskuntaan!

"Sekularismiin vetoaminen tai uskonnon perusperiaatteiden kiistäminen ei ole tehokas tapa uskonnollisen maltillisuuden ja toleranssin edistämiseen. Sen sijaan on kyseenalaistettava jyrkän tulkinnan sisältö ja luotava vaihtoehtoinen merkitys."

- Rohkenen epäillä metodin toimivuutta. Kuullostaa epärealiselta kuvitella voivansa muuttaa islamin hallitsevien suuntausten vakiintuneita sisältöjä käsitteiden uustulkinnalla - olkoonkin, että islamilaisesta traditiosta löytyy maltillisiakin tulkintoja.

"Samalla on kuitenkin vääristynyttä ja jopa harhaista väittää, että edessä olisi väistämätön islamilaisen teokraattisen ja sekulaarin länsimaisen maailmankuvan sovittamattomasta ristiriidasta seuraava yhteentörmäys. Miksi näin, sen perustelen tulevissa kirjoituksissa."

- Mikael Torppa pelkisti havainnollisesti päävaihtoehdot siitä, miten olosuhteet yleistäen vaikuttavat siihen, miten eri tavoin islam sopeutuu ja muslimi suhtautuu ympäröivään yhteiskuntaan, sen normistoon ja ei-muslimeihin.

"Perinteisestä" länsimaisesta maailmankuvasta täytyy karsia aika monia perustavia asioita ennen kuin sen saa sopusointuun minkä tahansa varteenotettavan teokraattisen islamin tulkinnan kanssa. Enkä varteenottavalla islamin tulkinnalla edes tarkoita Al-Quidaa, Al-shabaabia tai edes Isistä, joita pidän enemmän tai vähemmän marginaalisina.

Koska islam on ankkuroitunut tiettyihin opinkappaleisiin, joiden tietoprinsiippi on lyöty lukkoon, sen yhteensovittaminen länsimaisen maailmankuvan kanssa tuskin ratkeaa vaihtoehtoisilla islamin tulkinnoilla: se mikä harmonisoinnissa todennäköisesti todellisuudessa joutuu uudelleentulkittavaksi on "länsimainen maailmankuva".

Tätä päätelmää on vaikea ohittaa, jos vertaa näiden kahden maailmankuvan elinikää ja kysymystä niiden sisällöllisestä muuttuvuudesta/muuttumattomuudesta.

Kari Ahveninen

Ihan noin mielenkiinnosta: Esitänkö liian vaikeita kysymyksiä tai kommentteja, vai etko vain halua vastata niihin, herra Kinnunen? Olet vastaillut muihin kommentteihin kirjoittamieni jälkeen, mutta esittämiini kysymyksiin ja kommentteihin olet jättänyt kokonaan vastaamatta.

Ei niitten pitäisi olla liian vaikeita vastattavaksi, vai etkö usko edes itse sanomaasi?

Seppo Hildén

Jaahas, kun SDP ei onnistunut kosimaan duunareita riveihinsä, niin nyt se yrittää kosia sitten muslimeja...

Kari Ahveninen

Ei sdp:llä ole enää mitään millä houkuttaa/koukuttaa duunareita, kun eivät enää itsekään usko asiaansa. Mutta muslimit (ja muut maahanmuuttajat), heille voidaan tarjota duunareittenkin selkänahkasta kiskotut rahat.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Jostakinhan on alettava aukoja paikkaamaan ja kasvaväestönosa on varmin kohde ainakin aluksi.

Jaakko Häkkinen

Aivan loistavaa, Eetu! Tälle on selvä tarve.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset